مهدی ام من....


همه گویند که در حسرت دیدار من اواره ترینند  


لیک در گفته این طایفه هیچ کرداری نیست  


ای که دائم به دعایی که ببینی رخ من  


تا که خالص نشوی با تو مرا کاری نیست

/ 2 نظر / 33 بازدید
ح

امام زمان به چه دلخوشی میخواد ظهور کنه شما بگو